Pravidla spotřebitelské soutěže: 30 let MAPEI

Informace o zadavateli a organizátorovi

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže konané v České republice. Tento dokument může být změněn pouze formou písemných dodatků.

Zadavatelem soutěže je společnost MAPEI, spol. s.r.o., Olomouc – Hodolany, Smetanova 192/33, PSČ 779 00, Česká republika, IČ: 13642715, DIČ: CZ13642715, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 529 (dále jen „zadavatel“).

Organizátorem soutěže je společnost BETTER MARKETING, s.r.o., sídlem Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 10, IČ: 26964732, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 136761 (dále jen „organizátor“).

Soutěž bude probíhat v termínu od 16. 9. 2021 do 31. 10. 2021 (dále jen „doba trvání soutěže“) na území celé České republiky (dále jen „místo konání soutěže“), a to prostřednictvím webových stránek zadavatele www.mapeisradosti.cz/mapei-30-let

Kdo se může zúčastnit

Účastnit soutěže se může pouze fyzická osoba starší 18 let, plně svéprávná, s trvalým pobytem na území České republiky, která splní dále uvedené podmínky.

Mechanika soutěže

Účastník se zapojí do soutěže tak, že:

 • Na webové stránce www.mapeisradosti.cz/mapei-30-let klikne na tlačítko “Popřát a vyhrát”.
 • Ve formuláři pošle přání formou vzkazu a/nebo přiloženého souboru – fotky či videa.
 • Vyplní jméno a příjmení, kontaktní telefonní číslo a e-mail a vysloví souhlas s pravidly soutěže.
 • Vzkaz odešle.
 • Soutěžící se může zapojit do soutěže pouze s jedním přáním (jedním e-mailem).
 • Identifikátorem soutěžícího je jeho e-mail a telefonní číslo.
 • Pokud přání souzní s pravidly, bude zařazeno do slosování a soutěžícímu přijde e-mail s e-bookem, jehož obsahem bude průvodce rekonstrukcí nebo stavbou krok za krokem (od administrativy až po výběr vhodných materiálů a jejich správnou aplikaci).
 • Každý soutěžící svým zapojením do soutěže a vyslovením souhlasu s pravidly soutěže vyslovuje souhlas také s tím, aby v případě, že vyhraje hlavní výhru, byl pořízen audiovizuální záznam se zachycením jeho podoby při předávání výhry, a souhlasí také s tím, aby takový záznam ve spojení s jeho jménem a příjmením byl v přiměřeném rozsahu zadavatelem zveřejněn na jeho webových stránkách a na sociálních sítích pro marketingové účely. Udělení tohoto souhlasu je podmínkou pro získání výhry.

Na co si dát pozor

Do soutěže můžeme zařadit jen relevantní/smysluplný obsah.

Naopak si vyhrazujeme právo vyloučit ze soutěže příspěvky vulgární, zesměšňující, rasistické, odporující dobrým mravům, jakýmkoliv způsobem porušující či ohrožující obecně přijímaná pravidla společenské morálky, občanského soužití nebo které budou jakýmkoliv způsobem v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, obsahující náboženský nebo politický podtext. Obsah, který obsahuje prvky nebo části, ke kterým uplatňují práva třetí osoby, zejména práva autorská nebo práva související s právem autorským, práva k průmyslovému vlastnictví jako např. ochranné známky nebo označení původu a jiná práva k duševnímu vlastnictví; dále i obsah, který jakýmkoli způsobem poškozuje dobré jméno organizátora, obsah mající jiný obecně nepřijatelný obsah sdělení, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí.

Zadavatel si rovněž vyhrazuje právo vyloučit z účasti v soutěži soutěžícího, který jedná nepoctivě a porušuje nebo obchází pravidla této soutěže.

Výhra

Každý, kdo se zapojí do soutěže a odešle přání, které neporušuje pravidla soutěže, získá e-book, jehož obsahem bude průvodce rekonstrukcí nebo stavbou krok za krokem (od administrativy až po výběr vhodných materiálů a jejich správnou aplikaci). Ten bude zaslán na uvedenou e-mailovou adresu.

Hlavní výhra – horské elektro kolo Cannondale Habit Neo 4+ v hodnotě 151 999Kč.

Určení výherce

Hlavní výhru uvedenou výše získá 1 (jeden) soutěžící, který bude náhodně vylosován ze všech soutěžních přání, která splňují pravidla soutěže. Slosování proběhne dne 5. 11. 2021 pomocí obecně užívaného softwarového generátoru náhodných čísel.

V případě, že se zadavateli bez jeho zavinění nepodaří ve lhůtě 5 pracovních dnů od slosování 5. 11. 2021, spojit s výhercem hlavní výhry na kontaktním telefonním čísle, které soutěžící zadal při odeslání svého přání, jeho právo na výhru zaniká. Následující den po uplynutí lhůty proběhne za stejných podmínek náhradní slosování. Pokud se takto nepodaří žádného výherce kontaktovat na jeho telefonním čísle ani po třech náhradních slosováních, propadá výhra zadavateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

Zveřejnění výherce

Vítěze soutěže zveřejní organizátor soutěže bezodkladně na facebookové stránce Mapei Česká republika. Zadavatel kontaktuje výherce prostřednictvím kontaktního telefonního čísla a zároveň e-mailu, které zadal při odeslání přání, kde výherce informuje o výhře a o termínu a místě jejího předání. Podmínkou pro získání výhry je udělení souhlasu s tím, aby zadavatel pořídil audiovizuální záznam se zachycením podoby výherce při předávání výhry a aby takový záznam ve spojení s jeho jménem a příjmením byl v přiměřeném rozsahu zadavatelem zveřejněn na jeho webových stránkách a na sociálních sítích pro marketingové účely.

Dodatek k Facebooku

Soutěž bude zveřejněna i na sociálních sítích Facebook a Instagram:

Pravidla soutěže respektují pravidla sociální sítě Facebook. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook. Informace poskytnuté v rámci soutěže neposkytují účastníci Facebooku. Zapojením se do soutěže berou soutěžící na vědomí, že jim z tohoto titulu nevznikají jakékoliv právní nároky vůči společnosti Facebook, resp. že společnost Facebook je od jakýchkoliv závazků v dané souvislosti plně osvobozena. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány organizátorovi soutěže, nikoliv Facebooku.

Nakládání s osobními údaji

Zapojením se do soutěže vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a prohlašuje, že se s pravidly řádně seznámil, pravidlům zcela rozumí a jeho souhlas je informovaný a dobrovolný. Účastí v této soutěži bere soutěžící na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů pro účely realizace této soutěže dle těchto pravidel (tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany zadavatele i organizátora soutěže) a to v rozsahu jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo. Osobní údaje budou užity pro účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení, a to na dobu trvání soutěže dle těchto pravidel. Zapojením do soutěže vyjadřují všichni soutěžící rovněž souhlas s tím, aby je v budoucnu zadavatel kontaktoval na jimi uvedený kontaktní e-mail s nabídkami a novinkami ve formě zasílání newsletterů.

Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je zadavatel a zpracovatelem organizátor.

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 má soutěžící právo:

 • požadovat po správci informaci, jaké osobní údaje o něm soutěžící zpracovává
 • vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, blokovat nesprávné a omezit jejich zpracování,
 • požadovat po správci výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz bude proveden, pokud tento výmaz nebude v rozporu s oprávněnými zájmy správce,
 • právo na přenositelnost údajů

Námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy včetně naplnění práv subjektů údajů ve smyslu ochrany osobních údajů může soutěžící podat na adrese správce:  MAPEI, spol. s r.o., Olomouc – Hodolany, Smetanova 192/33, PSČ 779 00, Česká republika nebo na emailové adrese: pelikanova@mapei.cz. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může soutěžící podat podnět.

Na zpracování poskytnutých osobních údajů účastníků se vedle zadavatele a organizátora mohou podílet dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci. Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii.

Ostatní pravidla

Výhry v soutěži představují dobrovolné jednostranné plnění zadavatele, ke kterému by jinak nebyl povinen, výhry v soutěži ani účast v soutěži nelze vymáhat právní cestou, ani nelze po zadavateli, organizátorovi či osobách, se kterými organizátor při zajištění a organizaci soutěže spolupracuje, požadovat či vymáhat alternativní plnění. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani vyměňovat za jiné nepeněžité plnění. Reklamace výher je vyloučena.

Zadavatel ani organizátor soutěže nenese jakoukoliv odpovědnost za případné škody způsobené účastníkům účastí v soutěži či s užíváním výher.

Zadavatel ani organizátor soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky.

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Zadavatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech otázkách a záležitostech týkajících se této soutěže, vč. posouzení soutěžních příspěvků. Pouze zadavatel (popř. jím určená osoba) je oprávněn rozhodnout o konečném pořadí účastníků soutěže, a tedy i o výhrách v soutěži.

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci (a osoby v poměru obdobném zaměstnaneckému) zadavatele, organizátora soutěže a všech společností podílejících se na organizaci soutěže, jakož i osoby jim blízké dle občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem (či osobou v poměru obdobném) uvedených společností, nebo osoba jim blízká, výhra nebude předána. Stejně tak výhra nebude předána v případě, že organizátor nebo zadavatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Taková výhra nebude předána a propadá ve prospěch zadavatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

Pravidla soutěže jsou uveřejněna v dokumentu  Pravidla spotřebitelské soutěže: 30 let MAPEI“ na webové stránce www.mapeisradosti.cz/pravidla-spotrebitelske-souteze. Každý účastník soutěže je povinen se seznámit s těmito pravidly, která se pro něj účastí v soutěži stávají závaznými. Zadavatel soutěže je oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla, vyžadují-li si to okolnosti konání soutěže. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně, formou dodatku k těmto pravidlům, a zveřejněno na stejných místech jako původní znění pravidel.

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.


V Olomouci, dne 9. 9. 2021

Sledujte náš