Privacy Policy

POLITIKA OCHRANY SOUKROMÍ WEBOVÝCH STRÁNEK MAPEI.CZ Záměrem této politiky ochrany soukromí je popis správy našich webových stránek a informace o způsobu zpracování osobních údajů uživatelů/návštěvníků webových stránek. Politika ochrany soukromí . . .

POLITIKA OCHRANY SOUKROMÍ WEBOVÝCH STRÁNEK MAPEI.CZ

Záměrem této politiky ochrany soukromí je popis správy našich webových stránek a informace o způsobu zpracování osobních údajů uživatelů/návštěvníků webových stránek. Politika ochrany soukromí slouží rovněž pro informační účely v souladu s články 13 a 14 nařízení EU č. 2016/679 (dále jen „GDPR“).

Tato politika platí výhradně pro webové stránky společnosti Mapei, spol. s r.o. Netýká se žádných jiných webových stránek, které lze navštívit prostřednictvím příslušných odkazů.

Společnost Mapei spol. s r.o.., se sídlem na adrese Smetanova 192/33, 77900 Olomouc, IČO: 13642715 (dále též „Společnost“), je dle článků 4, 7 a 24 GDPR správcem údajů v procesu zpracování osobních údajů shromažďovaných prostřednictvím těchto webových stránek.

Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoli operace či soubor operací s osobními údaji či souborem osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizačních systémů, což zahrnuje sběr, záznam, uspořádání, strukturování, ukládání, úpravu či pozměnění, vyhledávání, konzultace, použití, zpřístupnění při přenosu údajů, šíření nebo jiná forma zpřístupnění, třídění či kombinování, omezení, výmaz či zničení.

Společnost proto informuje uživatele, jako subjekty údajů, že v souladu s články 13 a 14 GDPR bude zpracovávat jejich osobní údaje pro níže uvedené účely, a to ručně a/nebo pomocí IT nástrojů či telematických prostředků.

2. Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s ustanoveními GDPR pro následující účely:

– VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ: Když IT systémy a softwarové aplikace, používané k provozu těchto webových stránek, provádějí běžné úkony a funkce, pracují s některými osobními údaji, které jsou implicitně přenášeny při použití internetových komunikačních protokolů. Údaje, které spadají do této kategorie, jsou: IP adresy, typ používaného prohlížeče, operační systém, domény a webové adresy použité k přístupu na webové stránky či k jejich opuštění, dále informace o tom, kdy webové stránky navštívil, jaké konkrétní stránky si zobrazil a po jak dlouhou dobu byly zobrazeny, dále analýza interního směrování a některé další parametry operačního systému a IT prostředí příslušného uživatele. Tyto technické údaje jsou shromažďovány, konsolidovány a používány zcela anonymně. Jsou zpracovávány se záměrem umožnit a kontrolovat správné užívání těchto webových stránek a pro účely shromažďování anonymních statistických údajů o jejich používání. Ihned po zpracování jsou tyto údaje smazány.

– ÚDAJE POSKYTNUTÉ DOBROVOLNĚ UŽIVATELEM: Osobní údaje, které uživatel poskytne dobrovolně, jsou zpracovány pouze v takovém rozsahu, v rámci něhož uživatel vyjádřil svůj souhlas, a dále pro tyto účely:

– POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB: Tyto webové stránky nabízí různé služby, např. registrace na kurzy, konference, semináře, stahování softwarových aplikací, ukládání kalkulací příslušných projektů a produktů nebo odběr novinek. Pro přístup k těmto službám je třeba, aby se uživatel zaregistroval na našich webových stránkách. Při této registraci je uživatel požádán, aby dobrovolně poskytl některé osobní údaje v rámci vyplnění registračního formuláře, např. jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, e-mailovou adresu, číslo mobilního telefonu a/nebo pevné linky, obor, ve kterém pracuje a pracovní pozice. Uživatel rovněž poskytuje některé své osobní údaje (např. jméno, příjmení a e-mailovou adresu) v případě, že využije explicitně volitelné možnosti a zcela dobrovolně napíše e-mailovou zprávu na některou z adres uvedených na těchto webových stránkách. Zpracování osobních údajů poskytnutých dobrovolně slouží především k vytvoření uživatelského účtu. Jinak je jejich využití omezeno na nezbytně nutný rozsah pro účely poskytování a řádné administrace požadovaných služeb, nebo za účelem zodpovězení otázek formulovaných žadatelem prostřednictvím těchto webových stránek, e-mailem nebo jinými dostupnými komunikačními prostředky.

– MARKETING: Tato kategorie zahrnuje zpracování údajů pro e-mailové zprávy o našich novinkách (newsletter) nebo zasílání jiných informačních materiálů a dále zpracování údajů pro propagační a/nebo marketingové účely.

– PROFILOVÁNÍ: Tzn. pro účely profilování v návaznosti na průzkumy trhu a statistické analýzy. Tato kategorie rovněž zahrnuje aktivity související s profilováním uživatelů za účelem zjištění jejich preferencí, vkusu, potřeb a návyků, abychom mohli zvyšovat kvalitu služeb poskytovaných v rámci Mapei Group.

2. Zpracování osobních údajů

Osobní údaje mohou zpracovávat zaměstnanci a spolupracovníci společnosti Mapei spol. s r.o. nebo společností skupiny Mapei Group jako „osoby oprávněné ke zpracování“ (tj. osoby, které přímo podléhají správci nebo zpracovateli údajů a jsou pověřeny zpracováním osobních údajů dle článků 4, 10 a 29 nařízení GDPR).

Osobní údaje mohou rovněž zpracovávat společnosti, které v zastoupení společnosti Mapei Spol. s r.o. nebo společností Mapei Group poskytují technické nebo organizační služby. Tyto společnosti spolupracují přímo s Mapei Spol. s r.o. nebo se společnostmi Mapei Group a jsou ustanoveny jako zpracovatelé údajů. Jejich seznam je průběžně aktualizován a je k dispozici na vyžádání na výše uvedené adrese nebo na e-mailové adrese gdprcz@mapei.cz

3. Povaha poskytovaných osobních údajů a důsledky odmítnutí

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NABÍZENÝCH NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

Pro přístup k některým službám, které nabízejí naše webové stránky (např. registrace na kurzy, konference, semináře, stahování softwarových aplikací, ukládání kalkulací příslušných projektů a produktů nebo odběr novinek), je nutné poskytnout osobní údaje. Odmítnutí uživatele poskytnout tyto údaje opravňuje společnost Mapei spol. s r.o. odepřít uživateli přístup k požadovaným službám.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY

Pro zpracování osobních údajů k marketingovým účelům společnost Mapei spol. s r.o. žádá subjekt údajů o konkrétní, samostatný, výslovný, zdokumentovaný a dobrovolný souhlas.

Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely subjekt údajů výslovně povoluje zpracování svých údajů pro propagační, obchodní a marketingové účely, včetně následných administrativních a řídicích činností, v souladu s článkem 6 (1a) nařízení GDPR (prostředky použité pro tento proces mohou být následující: hovor s operátorem nebo jiné než elektronické, telematické či automatizační mechanismy a/nebo prostředky, které zahrnují e-mail, fax, sms, mms, automatizační systémy bez operátora či jiné obdobné elektronické platformy a prostředky).

Pokud uživatel odmítne udělit souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, nebude to mít žádný dopad na plnění smlouvy, obchodní vztah nebo jiný vztah s uživatelem.

Subjekt údajů se může svobodně rozhodnout, zda udělí souhlas s poskytnutím osobních údajů třetím stranám, které by je dále zpracovávaly pro marketingové účely. Pokud subjekt údajů odmítne udělit souhlas s poskytnutím osobních údajů třetím stranám za účelem jejich zpracování pro marketingové účely, nebudou tyto údaje třetím stranám poskytnuty a budou zpracovány pouze a výhradně společností Mapei spol. s r.o., které subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním pro účely marketingu.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY PROFILOVÁNÍ
Společnost může pro účely marketingu a z důvodu zkvalitňování služeb provádět zpracování osobních údajů prostřednictvím tzv. profilování. Pro takové zpracování a za účelem úplného informování viz článek 4 (4) nařízení GDPR, který definuje profilování jako “jakoukoli formu automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě.“

Pro zpracování osobních údajů k účelům profilování společnost Mapei spol. s r.o. žádá subjekt údajů předem o konkrétní souhlas.

Pokud subjekt údajů odmítne udělit souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely profilování, společnost Mapei spol. s r.o. nebude moci zpracovávat osobní údaje pro výše uvedený účel. Subjekt údajů se může svobodně rozhodnout, zda udělí souhlas se zpracováním pro účely marketingu a neudělí jej pro účely profilování a/nebo pro poskytnutí osobních údajů třetím stranám, které by je zpracovávaly pro účely profilování. Pokud subjekt údajů odmítne udělit souhlas souhlas se zpracováním pro účely profilování a/nebo s poskytnutím osobních údajů třetím stranám za účelem jejich zpracování pro účely profilování, společnost Mapei spol. s r.o. nebude moci zpracovávat osobní údaje pro účely profilování, ani je poskytnout třetím stranám, a tyto údaje budou zpracovány pouze a výhradně společností Mapei spol. s r.o., které subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním pro účely marketingu. Osobní údaje, které spadají do kategorie profilování, nebudou žádným způsobem zpřístupněny.

OBECNÁ USTANOVENÍ

I v případě, že subjekt údajů udělí společnosti Mapei spol. s r.o. souhlas se zpracováním osobních údajů pro výše uvedené účely, může svůj souhlas kdykoli odvolat.
Na základě ustanovení článku 21 nařízení GDPR má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro výše uvedené účely. V takovém případě nebudou osobní údaje pro výše uvedené účely zpracovány.

4. Přenos osobních údajů do třetích zemí mimo EHP

Shromážděné a zpracované osobní údaje lze předávat pro výše uvedené účely do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (do kterého patří členské země EU a dále Norsko, Island a Lichtenštejnsko), a to konkrétně:

– Poskytovatelům třetích stran, kteří zajišťují služby IT a/nebo ukládání údajů, včetně cloudových úložišť;

– Společnostem Mapei Group.

Osobní údaje lze přenášet pouze v souladu s platnou legislativou na ochranu osobních údajů, kdy prostředky použité k přenosu osobních údajů poskytují odpovídající záruky ochrany těchto údajů, např.:

– prostřednictvím dohody o přenosu osobních údajů, která bude zahrnovat platnou směrnici Evropské komise pro předávání osobních údajů správci údajů ze zemí EHP správcům a zpracovatelům osobních údajů spadajícím pod jurisdikci bez odpovídající právní ochrany osobních údajů; nebo

– podepsáním dohody „EU-U.S. Privacy Shield Framework“ o předávání osobních údajů subjekty z EU subjektům z USA, nebo jiné odpovídající dohody týkající se jiných jurisdikcí; nebo

– v případě přenosu osobních údajů do země, která prostřednictvím své legislativy zajišťuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů dle platné směrnice Evropské komise; nebo

– pokud to je nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi naší společností a třetí stranou a přenos osobních údajů je v zájmu subjektu údajů z hlediska účelu takové smlouvy; nebo

– pokud subjekt údajů vyjádří souhlas s přenosem osobních údajů.

5. Doba zpracování osobních údajů

Všechny osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány dle platných právních předpisů a pro účely uvedené výše. Osobní údaje jsou rovněž zpracovávány pomocí IT systémů a databází za podmínek, které jsou v souladu s výše uvedenými účely k zajištění bezpečnosti a důvěrnosti těchto údajů.
Osobní údaje budou ukládány v souladu se zásadou proporcionality za účelem identifikace subjektu údajů po dobu, než bude naplněn účel jejich zpracování.

6. Správce údajů a zpracovatel údajů 

Správcem údajů je společnost:
Mapei spol. s r.o.
Smetanova 192/33
779 00 Olomouc
Česká Republika

Jak je uvedeno výše, osobní údaje mohou rovněž zpracovávat společnosti, které v zastoupení společnosti Mapei spol. s r.o. nebo společností Mapei Group poskytují technické nebo organizační služby. Tyto společnosti spolupracují přímo s Mapei spol. s r.o. nebo se společnostmi Mapei Group a jsou ustanoveny jako zpracovatelé údajů. Jejich seznam je průběžně aktualizován a je k dispozici na vyžádání na výše uvedené adrese nebo na e-mailové adrese gdprcz@mapei.cz

7. Práva subjektu údajů

Na základě článků 13 (2b,d), 14 (2c,e), 15, 18, 19 a 21 nařízení GDPR má subjekt údajů následující práva:
a) právo na zpřístupnění osobních údajů společností Mapei Spol. s r.o., právo na opravu, výmaz, omezení zpracování osobních údajů a právo vznést námitku proti jejich zpracování;
b) právo na přenositelnost údajů dle článku 20 nařízení GDPR;
c) právo podat stížnost k dozorovému úřadu pro ochranu osobních údajů v souladu s postupem a pokyny uvedenými na oficiálních webových stránkách dozorového úřadu https://www.uoou.cz/
Všechny případy opravy, výmazu nebo omezeného zpracování, provedených na žádost subjektu údajů – pokud jejich realizace nebude nemožná nebo nebude vyžadovat nepřiměřené úsilí – společnost Mapei Spol. s r.o. oznámí všem stranám, kterým byly příslušné osobní údaje poskytnuty. Pokud o to subjekt údajů požádá, může mu společnost Mapei Spol. s r.o. sdělit jména těchto stran.
Uplatňování práv subjektu údajů není nijak omezeno a není zpoplatněno. Za účelem uplatňování svých práv může subjekt údajů písemně kontaktovat správce údajů na výše uvedené adrese nebo na e-mailové adrese gdprcz@mapei.cz

8. Připojení na sociální média

Součástí těchto webových stránek je i možnost připojení na platformy některých sociálních sítí (např. Facebook) prostřednictvím tzv. „plug-ins“. Plug-ins jsou speciální nástroje sociálních médií, které umožňují, aby funkce jejich platforem byly přímo instalovány na webové stránky (např. funkce Facebooku „Like“), přičemž jsou označeny logem platformy příslušné sociální sítě. Pokud navštívíte naše webové stránky a využijete nástroj „plug-in“ (např. kliknutím na tlačítko „Like“) nebo se rozhodnete zanechat komentář, informace jsou odeslány prohlížečem přímo na platformu příslušné sociální sítě (v tomto případě Facebooku), která je uloží. Podrobnější informace ohledně účelu, typu a metod shromažďování, zpracování a ukládání osobních údajů sociálními médii a také informace o způsobu uplatnění vašich práv najdete v příslušné politice ochrany soukromí jednotlivých sociálních médií.

9. Odkazy na webové stránky třetích stran

Z našich webových stránek je umožněn přímý přístup na webové stránky třetích stran prostřednictvím příslušných odkazů.
Majitel těchto webových stránek nenese žádnou odpovědnost za způsob, jakým webové stránky třetích stran nakládají s osobními údaji uživatelů, ani za způsob jejich autentizace.

10. Cookies

Cookies jsou informační soubory odesílány webovým serverem (např. webovými stránkami) na internetový prohlížeč uživatele, přičemž se automaticky ukládají na počítač uživatele a poté jsou automaticky odeslány zpět na server pokaždé, když uživatel navštíví webové stránky. Téměř všechny webové prohlížeče jsou nastaveny na automatickou akceptaci cookies. Naše webové stránky nepoužívají cookies k přenosu informací osobní povahy. Používání relačních souborů cookies (které jsou dočasné, tzn., že se neukládají trvale na počítač uživatele a jsou smazány při zavření webového prohlížeče) je striktně omezeno na přenos relačních identit, které jsou vyžadovány, aby umožnily uživatelům používat webové stránky bezpečným a efektivním způsobem. Relační soubory cookies na těchto webových stránkách nevyužívají jiné IT technologie, které by mohly být nežádoucí pro soukromí uživatelů při vyhledávání informací, ani neumožňují získávání osobních údajů uživatelů. Kromě relačních cookies používají tyto webové stránky i trvalé soubory cookies, tzn. soubory cookies, které zůstávají uloženy na hard disku počítače, dokud nevyprší definovaná doba jejich platnosti nebo je nesmaže uživatel/návštěvník. Při používání trvalých souborů cookies jsou návštěvníci těchto webových stránek (nebo jiní uživatelé, kteří používají stejný počítač) automaticky identifikováni při každé návštěvě stránek. Jednotliví uživatelé si můžou svůj prohlížeč nastavit tak, že akceptuje či odmítne všechny soubory cookies, nebo se můžou rozhodnout při každém zobrazení příslušného oznámení o používání cookies. Nastavení může uživatel kdykoli změnit. A pokud zvolí nejvyšší stupeň ochrany, může všechny soubory cookies zcela zablokovat. Více informací ohledně charakteristiky, typů, metod a způsobů odstranění nebo zablokování souborů cookies na těchto webových stránkách najdete v příslušné politice cookies společnosti Mapei spol. s r.o.

Sledujte náš