Soutěž – Uhodni to s Mapei

Pravidla spotřebitelské soutěže – Uhodni to s Mapei (dále jen „soutěž“)

1. Zadavatelem a organizátorem soutěže je společnost MAPEI, spol. s r. o. Česká republika se sídlem Smetanova 192/33, Olomouc – Hodolany, 779 00, IČO: 13642715, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 529 (dále jen „organizátor“).

2. Organizátor vyhlašuje tuto soutěž na podporu návštěvnosti své facebookové stránky a za účelem budování povědomí o společnosti MAPEI, spol. s. r. o. Česká republika.

3. Soutěž bude probíhat v termínu od 15. prosince 2017 00:00:00 hod. do 26. ledna 2018 23:59:59 hod. na území celé České republiky (dále jen „doba trvání soutěže“) (dále jen „místo konání soutěže“).

4. Účastnit soutěže se může pouze spotřebitel – fyzická osoba starší 18-ti let, plně svéprávná, s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky, která splní dále uvedené podmínky (dále jen „účastník“ či „soutěžící“).

5. Účastník, se zapojí do soutěže tak, že:
označí soutěžní příspěvek (hádanku zveřejňenou facebookovou stránkou Mapei Česká republika) jako „To se mi líbí“,
napíše do diskuze pod aktuální soutěžní hádankou komentář “Zasláno” a
formou soukromé facebookové zprávy odešle správnou odpověď na soutěžní hádanku do 3 dnů od jejího zveřejnění.

Organizátor zveřejní v době konání soutěže celkem 5 soutěžních hádanek. Na hádanku existuje vždy jedna správná odpověď, kterou je konkrétní název produktu společnosti Mapei.

Soutěžící se může zapojit do soutěže pouze jednou, přičemž identifikátorem soutěžícího je jeho osobní facebookový profil. Vyhrát v soutěži tak může také pouze jednou.

Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit se soutěže odpovědi vulgární, zesměšňující, rasistické nebo jiným způsobem urážlivé, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. .

6. Výhrou v soutěži je powerbanka 2600mAh v hodnotě 275 kč. Cenu získají autoři vždy 3 nejrychlejších správných odpovědí na soutěžní hádanku, kteří splní podmínky účasti v soutěži (bod 5). Celkem se tedy soutěží o 15 ks powerbank.

7. Vítěze soutěže a správnou odpověď na hádanku zveřejní organizátor soutěže formou komentáře v diskuzi pod soutěžní hádankou na své facebookové stránce Mapei Česká republika. Zároveň odešle organizátor vítězům soukromou facebookovou zprávu s informací o výhře.

8. Účastník je povinen do 3 dnů doručit organizátorovi odpověď na předmětnou informační zprávu o výhře, ve které je zároveň povinen uvést své celé jméno a platnou doručovací poštovní adresu v České republice, na kterou mu bude zaslána výhra. Organizátor odešle výhru na tuto adresu do 30 dnů po dodání potřebných kontaktních údajů výherci.

9. Organizátor nenese odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy.

10. Pravidla soutěže respektují pravidla Facebooku. Facebook není pořadatelem soutěže a není s ní žádným způsobem spojen. Informace poskytnuté v rámci soutěže neposkytují účastníci Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány organizátorovi soutěže, nikoliv Facebooku.

11. V případě, že se některou z výher nepodaří doručit, předat, přidělit konkrétnímu výherci, bez zavinění na straně organizátora či výherce nezašle ve stanovené lhůtě svou odpověď s uvedením celého jména a doručovací adresy, propadá tato výhra zadavateli soutěže.

12. Účastí v soutěži dává každý soutěžící, v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění, výslovný souhlas se zpracováním svých poskytnutých osobních údajů, v rozsahu uvedeném v těchto pravidlech, t. j. jméno, příjmení a doručovací adresa, organizátorem soutěže.

13. Údaje budou uloženy a zpracovány správcem po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování, nejdéle však do doby odvolání souhlasu. Údaje mohou být zpracovány na základě pověření správce dle § 6 zákona č. 101/2000 Sb. i zpracovatelem, jímž je BETTER MARKETING, s. r. o., IČ: 26964732, a případně i další dodavatelé zajištující pořádání této soutěže a výše uvedené marketingové aktivity.

Organizátor shromažďuje osobní údaje v rozsahu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů stejně jako v souladu s právními předpisy České republiky upravujícími nakládání s osobními údaji v informačních systémech. Účastník soutěže bere na vědomí, že má práva dle § 11,12 a § 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo na opravu poskytnutých údajů, jejich likvidaci, žemá právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu zadaných osobních údajů a prohlašuje, že všechny údaje nahlásil pravdivě. Tento souhlas 3 uděluje bezplatně. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz, u kterého může podat soutěžící stížnost.

13. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že zadavatel a organizátor soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno a příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech organizátora soutěže v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže (zejména výherce v souvislosti s čerpáním výhry), a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

14. Výsledky soutěže jsou konečné bez možnosti odvolání. Výhry v soutěži představují dobrovolné jednostranné plnění organizátora, ke kterému by jinak nebyl povinen, nelze výhry v soutěži ani účast v soutěži vymáhat právní cestou, ani nelze po zadavateli, organizátorovi či osobách, se kterými organizátor při zajištění a organizaci soutěže spolupracuje, požadovat či vymáhat alternativní plnění. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani vyměňovat za jiné nepeněžité plnění. Reklamace výher je vyloučena.

15. Organizátor ani zadavatel nenese jakoukoliv odpovědnost za případné škody způsobené účastníkům s účastí v soutěži či s užíváním výher.

16. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci zadavatele, organizátora soutěže a všech společností podílejících se na organizaci soutěže, jakož i osoby jim blízké dle občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, nebo osoba jim blízká, výhra nebude předána. Stejně tak výhra nebude předána v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Taková výhra nebude předána a propadá ve prospěch zadavatele soutěže.

17. Pravidla soutěže jsou uveřejněny na odkazu www.mapeisradosti.cz/soutez a ve zkrácené formě v Poznámce na facebookové stránce Mapei Česká republika. Každý účastník soutěže je povinen se seznámit s těmito pravidly, která se pro něj účastí v soutěži stávají závaznými. Organizátor je po dohodě se zadavatelem soutěže oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla, vyžadují-li si to okolnosti konání soutěže. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně, formou dodatku k těmto pravidlům, a zveřejněno na facebookové stránce organizátora v Poznámkách.

18. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

Sledujte náš